Análise Química de Biotoxinas Acuáticas, Contaminantes Ambientais e Alimentarios (CI8-UVigo)

Institución: Universidade de Vigo
Investigadora: Ana Gago Martínez

Presentación

A actividade do grupo céntrase no desenvolvemento de metodoloxías modernas para levar a cabo a análise química e toxicolóxica de contaminantes naturais e antropoxénicos presentes no medio ambiente e nos alimentos, fundamentalmente biotoxinas acuáticas e diversos contaminantes de carácter persistente (praguicidas, alquilfenois, PAH’s, hidrocarburos bromados, etc.).

A Dr. Ana Gago tamén dirixe o Laboratorio de Referencia da Unión Europea de Biotoxinas Mariñas que é o encargado de coordinar as actividades da rede de laboratorios nacionais de referencia establecidos nos países membros da UE en cuestións relacionadas coa metodoloxía aplicada ao control de biotoxinas mariñas en moluscos.

Publicacións recomendadas

 • Autores: Ben-Gigirey B., Turner A.D., Gago-Martínez A.
  Instrumental Methods for Paralytic Shellfish Toxins. En Marine and Freshwater Toxins.
  Springer, Dordrecht, 2015.
 • Autores: Braña-Magdalena, A.; Leão-Martins, J.M.; Glauner, T.; Gago-Martínez, A.
  Intralaboratory validation of a fast and sensitive UHPLC/MS/MS method with fast polarity switching for the analysis of lipophilic shellfish toxins.
  Journal of AOAC International, 2014, 97 (2): 285-292(8).
 • Autores: Gago-Martínez, A.; Braña-Magdalena, A.
  Challenging times for the detection of Marine Biotoxins in the EU.
  Capítulo 18 en Toxins and Biologically Active Compounds from Microalgae. Volume 2: Biological Effects and Risk Management. Editor Gian Paolo Rossini. CRC Press, 2014.
 • Autores: Cervantes-Cianca R.C.; Pallares M.A.; Duran-Barbosa R.; Vidal-Adan L.; Leão-Martins J.M.; Gago-Martínez A.
  Application of precolumn oxidation HPLC method with fluorescence detection to evaluate saxitoxins levels in discrete brain region of rats.
  Toxicon, 2007, 49 (1): 89-99.
 • Autores: Gago-Martínez A.; de la Iglesia P.; Vaquero E.; Leão J.M.; Rodríguez-Vázquez J.A.
  Electro-separation methods for the analysis of phycotoxins.
  Section VII in Mycotoxins and Phycotoxins. Wageningen Academic Publishers, 2006.