FoodSens, sensórica contra riscos alimentarios

Transferencia de Tecnoloxías Sensóricas para Previr Riscos Alimentarios ―FOODSENS―

 

No ano 2019 tiveron lugar as dúas primeiras reunións do proxecto “FoodSens” que ten como obxectivo impulsar a colaboración entre institucións e centros de investigación para desenvolver sensores aptos para o seu uso a nivel ambiental e na industria agroalimentaria, co fin de abordar a problemática de diferentes contaminantes nos alimentos. Este foi cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER no marco do programa Interreg V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

O espazo territorial Galicia-Portugal Norte conta con retos comúns que deben ser tratados de forma conxunta. Faise necesario reforzar a Eurorexión mediante a implantación de estratexias comúns e a colaboración entre centros de investigación e tecido empresarial.

 

Os problemas de seguridade alimentaria que xeran os hidrocarburos aromáticos policíclicos, as biopelículas de Listeria monocytogenes, as micotoxinas, as microalgas tóxicas e os alérxenos poderían minimizarse se a industria alimentaria dispuxera de dispositivos manexables de resposta rápida para cada un deles. O proxecto FoodSens pretende dispor de estes dispositivos a finais do ano 2021.

Os centros participantes son:

ANFACO-CECOPESCA (centro coordinador)

Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (IIM), Consello Superior de Investigacións Científicas

Center for Microelectromechanical Systems (CMEMS), Universidade do Minho

Instituto de Ciencias e Tecnologias Agrarias e Agro-Alimentares (ICETA), Universidade de Porto

Associação dos Produtores de Leite e Carne (LEICAR), en Portugal

Os resultados previstos no proxecto son:

A primeira reunión tivo lugar no mes de xuño en ANFACO-CECOPESCA na que se confirmaron as actividades propostas na versión definitiva do proxecto, así como os prazos previstos para a entrega dos distintos informes de seguimento técnico e económico. A segunda celebrouse en decembro na Universidade de Minho, onde cada socio expuxo as actividades realizadas nos 6 primeiros meses de desenvolvemento do proxecto.

A finais de ano a páxina web do proxecto estará dispoñible con toda a información inicial e manterase en constante actualización.